آموزش ارزهای دیجیتال
DAO چیست: سازمان غیر متمرکز خودگردان Decentralized Autonomous Organization

DAO چیست: سازمان غیر متمرکز خودگردان Decentralized Autonomous Organization

DAO که مخفف سازمان غیر متمرکز خودگردان است که اغلب به عنوان نسل بعدی ساختار سازمانی نامیده می شود. جایی که جامعه ای از افراد همفکر در جهت منافع مشترک با هم کار می کنند. بدون اینکه یک مقام مرکزی، رهبری شرکت را بر عهده بگیرد. DAO شکلی از سازمان های تجاری و اجتماعی در...